me-vereine-v1.0-20180321 - Postschwimmverein Leipzig e.V.